کتاب

کتاب

۱۹ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۱۱:۴۵ قبل از ظهر - Pari
نور واقعی هر روزما را نوازش میکند کافی است دریابیم ، فقط باشیم
Read More
۲۷ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۱۲:۳۰ قبل از ظهر - Pari
عفو و بخشش یعنی رها کردن چیزهای کهنه
Read More
۳۰ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۰ قبل از ظهر - Pari
بد بینی و خوش بینی و ویژگی های خفته در درون ما ....
Read More
۷۴ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۸:۲۷ بعد از ظهر - Pari
نیروی لحظه حال
Read More
۵۳ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۵:۳۵ بعد از ظهر - Pari
دیو نه کیه ، عاقل کیه ؟
Read More
۴۹ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۱:۳۹ قبل از ظهر - Pari
راستی و یک رویی _هوش و زیبایی
Read More
۷۷ بازدید - مهٔ ۲۵, ۲۰۲۰, ۴:۳۹ بعد از ظهر - Pari
ذهنیتی که ادم ها از خود به جای میگذارند مهمتر از هر چیز دیگری است ...
Read More
۱۲۲ بازدید - مهٔ ۲۱, ۲۰۲۰, ۹:۴۱ بعد از ظهر - Pari
باید بە فکر ساختن یک بادبادک بود
Read More
۱۳۵ بازدید - مهٔ ۲۱, ۲۰۲۰, ۱۱:۵۶ قبل از ظهر - Pari
تضاد ها هستند که ذهن را نسبت به جریانات درونی و بیرونی تیره و تار میکنند
Read More
۱۴۷ بازدید - مهٔ ۲۱, ۲۰۲۰, ۱۱:۲۰ قبل از ظهر - Pari
نیروی حال و آگاهی
Read More
محبوبترین ها
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۲:۲۰ بعد از ظهر - Pari
مهٔ ۲۰, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۸ بعد از ظهر - Pari
مهٔ ۱۸, ۲۰۲۰, ۱:۰۲ بعد از ظهر - Pari
مهٔ ۲۱, ۲۰۲۰, ۹:۴۱ بعد از ظهر - Pari
مهٔ ۱۸, ۲۰۲۰, ۱:۰۱ بعد از ظهر - Pari