20 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس

netstat (آمار شبکه) یک ابزار خط فرمان برای نظارت بر اتصالات شبکه اعم از ورودی و خروجی و همچنین مشاهده جداول مسیریابی ، آمار رابط و غیره است.

netstat در تمام سیستم عامل های یونیکس مانند موجود است و در سیستم عامل ویندوز نیز موجود است. از نظر عیب یابی شبکه و اندازه گیری عملکرد بسیار مفید است. netstat یکی از اساسی ترین ابزارهای اشکال زدایی سرویس شبکه است که به شما می گوید چه پورتهایی باز هستند و آیا برنامه ای در پورت ها گوش می دهد یا خیر.

این ابزار برای سرپرستان شبکه لینوکس و همچنین مدیران سیستم برای نظارت و عیب یابی مشکلات مربوط به شبکه و تعیین عملکرد ترافیک شبکه بسیار مهم و مفید است. این مقاله کاربردهای دستور netstat را با مثالهای آنها نشان می دهد که ممکن است در عملکرد روزانه مفید باشد

1. لیست تمام درگاه های LISTENING اتصالات TCP و UDP

لیست تمام درگاه ها (هر دو TCP و UDP) با استفاده از گزینه netstat -a.

# netstat -a | more

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   52 192.168.0.2:ssh       192.168.0.1:egs       ESTABLISHED
tcp    1   0 192.168.0.2:59292      www.gov.com:http      CLOSE_WAIT
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:59482           *:*             LISTEN
udp    0   0 *:35036           *:*
udp    0   0 *:npmp-local        *:*

Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   16972 /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17149 /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17161 /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   15938 /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab

2. لیست اتصالات درگاه های TCP

فقط اتصالات پورت TCP (پروتکل کنترل انتقال) را با استفاده از netstat -at لیست کنید.

# netstat -at

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:ipp        *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN
tcp    0   52 192.168.0.2:ssh       192.168.0.1:egs       ESTABLISHED
tcp    1   0 192.168.0.2:59292      www.gov.com:http      CLOSE_WAIT

3. لیست اتصالات درگاه های UDP

لیست اتصالات پورت UDP (User Datagram Protocol) با استفاده از netstat -au.

# netstat -au

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
udp    0   0 *:35036           *:*
udp    0   0 *:npmp-local        *:*
udp    0   0 *:mdns           *:*

4- لیست تمام اتصالات LISTENING

لیست کلیه اتصالات درگاه های Listening فعال با netstat -l.

# netstat -l

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:58642           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
udp    0   0 *:35036           *:*
udp    0   0 *:npmp-local        *:*

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   16972 /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17149 /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17161 /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   15938 /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab

5- لیست کردن تمام درگاه های TCP Listening

 لیست کردن تمام درگاه های TCP Listening  فعال با استفاده از گزینه netstat -lt.

# netstat -lt

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 *:dctp           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:mysql           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:munin           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ftp            *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost.localdomain:ipp  *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost.localdomain:smtp *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:http           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:https           *:*             LISTEN

6. لیست کردن همه درگاه های Listening  UDP

لیست کردن همه درگاه های فعال UDP با استفاده از گزینه netstat -lu.

# netstat -lu

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
udp    0   0 *:39578           *:*
udp    0   0 *:meregister        *:*
udp    0   0 *:vpps-qua         *:*
udp    0   0 *:openvpn          *:*
udp    0   0 *:mdns           *:*
udp    0   0 *:sunrpc          *:*
udp    0   0 *:ipp            *:*
udp    0   0 *:60222           *:*
udp    0   0 *:mdns           *:*

7. لیست کردن همه درگاه های Listening UNIX

لیست کردن تمام درگاه های listening  فعال UNIX با استفاده از netstat -lx.

# netstat -lx

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4171  @ISCSIADM_ABSTRACT_NAMESPACE
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5767  /var/run/cups/cups.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   7082  @/tmp/fam-root-
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6157  /dev/gpmctl
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6215  @/var/run/hald/dbus-IcefTIUkHm
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6038  /tmp/.font-unix/fs7100
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6175  /var/run/avahi-daemon/socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4157  @ISCSID_UIP_ABSTRACT_NAMESPACE
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   60835836 /var/lib/mysql/mysql.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4645  /var/run/audispd_events
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5136  /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6216  @/var/run/hald/dbus-wsUBI30V2I
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5517  /var/run/acpid.socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5531  /var/run/pcscd.comm

8- نمایش آمار توسط پروتکل

نمایش آمار توسط پروتکل. به طور پیش فرض ، آماری برای پروتکل های TCP ، UDP ، ICMP و IP نشان داده شده است. پارامتر -s می تواند برای مشخص کردن مجموعه ای از پروتکل ها استفاده شود.

# netstat -s

Ip:
  2461 total packets received
  0 forwarded
  0 incoming packets discarded
  2431 incoming packets delivered
  2049 requests sent out
Icmp:
  0 ICMP messages received
  0 input ICMP message failed.
  ICMP input histogram:
  1 ICMP messages sent
  0 ICMP messages failed
  ICMP output histogram:
    destination unreachable: 1
Tcp:
  159 active connections openings
  1 passive connection openings
  4 failed connection attempts
  0 connection resets received
  1 connections established
  2191 segments received
  1745 segments send out
  24 segments retransmited
  0 bad segments received.
  4 resets sent
Udp:
  243 packets received
  1 packets to unknown port received.
  0 packet receive errors
  281 packets sent

9. نمایش آمار توسط پروتکل TCP

نمایش آمار فقط پروتکل TCP با استفاده از گزینه netstat -st.

# netstat -st

Tcp:
  2805201 active connections openings
  1597466 passive connection openings
  1522484 failed connection attempts
  37806 connection resets received
  1 connections established
  57718706 segments received
  64280042 segments send out
  3135688 segments retransmited
  74 bad segments received.
  17580 resets sent

10. نمایش آمار توسط پروتکل UDP

# netstat -su

Udp:
  1774823 packets received
  901848 packets to unknown port received.
  0 packet receive errors
  2968722 packets sent

11. نمایش نام سرویس با PID

نمایش نام سرویس با شماره PID آنها ، با استفاده از گزینه netstat -tp "نام PID / برنامه" را نشان می دهد.

# netstat -tp

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State    PID/Program name
tcp    0   0 192.168.0.2:ssh       192.168.0.1:egs       ESTABLISHED 2179/sshd
tcp    1   0 192.168.0.2:59292      www.gov.com:http      CLOSE_WAIT 1939/clock-applet

12. نمایش حالت Promiscuous 

با نمایش حالت Promiscuous با سوئیچ -ac ، netstat هر 5 ثانیه اطلاعات انتخاب شده را چاپ کنید یا صفحه را تازه کنید. تازه کردن صفحه پیش فرض در هر ثانیه.

# netstat -ac 5 | grep tcp

tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:58642           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:ipp        *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN
tcp    1   0 192.168.0.2:59447      www.gov.com:http      CLOSE_WAIT
tcp    0   52 192.168.0.2:ssh       192.168.0.1:egs       ESTABLISHED
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:ipp        *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:59482           *:*             LISTEN

13. نمایش مسیریابی IP هسته

جدول مسیریابی IP هسته را با دستور netstat و مسیر نمایش دهید.

# netstat -r

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
192.168.0.0   *        255.255.255.0  U     0 0     0 eth0
link-local   *        255.255.0.0   U     0 0     0 eth0
default     192.168.0.1   0.0.0.0     UG    0 0     0 eth0

14. نمایش تراکنش های رابط شبکه

نمایش بسته های رابط شبکه شامل انتقال و دریافت بسته هایی با اندازه MTU.

# netstat -i

Kernel Interface table
Iface    MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0    1500  0   4459   0   0   0   4057   0   0   0 BMRU
lo    16436  0    8   0   0   0    8   0   0   0 LRU

15. نمایش جدول رابط هسته

نمایش جدول رابط هسته ، مشابه دستور ifconfig.

# netstat -ie

Kernel Interface table
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:B4:DA:21
     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::20c:29ff:feb4:da21/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:4486 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:4077 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:2720253 (2.5 MiB) TX bytes:1161745 (1.1 MiB)
     Interrupt:18 Base address:0x2000

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:480 (480.0 b) TX bytes:480 (480.0 b)

16. نمایش اطلاعات IPv4 و IPv6

اطلاعات عضویت گروه چند مرحله ای را برای IPv4 و IPv6 نمایش می دهد.

# netstat -g

IPv6/IPv4 Group Memberships
Interface    RefCnt Group
--------------- ------ ---------------------
lo       1   all-systems.mcast.net
eth0      1   224.0.0.251
eth0      1   all-systems.mcast.net
lo       1   ff02::1
eth0      1   ff02::202
eth0      1   ff02::1:ffb4:da21
eth0      1   ff02::1

17. اطلاعات Netstat را بطور مداوم چاپ کنید

برای بدست آوردن اطلاعات netstat هر چند ثانیه ، سپس از دستور زیر استفاده کنید ، اطلاعات netstat را بطور مداوم چاپ می کند ، هر چند ثانیه.

# netstat -c

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg007.shr.prod.s:36944 TIME_WAIT
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg010.shr.prod.s:42110 TIME_WAIT
tcp    0  132 tecmint.com:ssh  115.113.134.3.static-:64662 ESTABLISHED
tcp    0   0 tecmint.com:http  crawl-66-249-71-240.g:41166 TIME_WAIT
tcp    0   0 localhost.localdomain:54823 localhost.localdomain:smtp TIME_WAIT
tcp    0   0 localhost.localdomain:54822 localhost.localdomain:smtp TIME_WAIT
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg010.shr.prod.s:42091 TIME_WAIT
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg007.shr.prod.s:36998 TIME_WAIT

18. یافتن آدرس غیر حمایتی

یافتن اطلاعاتی مفید در مورد خانواده های آدرس دهی نشده و پیکربندی شده.

# netstat --verbose

netstat: no support for `AF IPX' on this system.
netstat: no support for `AF AX25' on this system.
netstat: no support for `AF X25' on this system.
netstat: no support for `AF NETROM' on this system.

19. یافتن برنامه های Listening 

دریابید که چند برنامه listening  در حال اجرا در درگاه است.

# netstat -ap | grep http

tcp    0   0 *:http           *:*             LISTEN   9056/httpd
tcp    0   0 *:https           *:*             LISTEN   9056/httpd
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg008.shr.prod.s:35248 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg007.shr.prod.s:57783 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg007.shr.prod.s:57769 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg008.shr.prod.s:35270 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg009.shr.prod.s:41637 TIME_WAIT  -
tcp    0   0 tecmint.com:http  sg2nlhg009.shr.prod.s:41614 TIME_WAIT  -
unix 2   [ ]     STREAM   CONNECTED   88586726 10394/httpd

20. نمایش آمار شبکه RAW

# netstat --statistics --raw

Ip:
  62175683 total packets received
  52970 with invalid addresses
  0 forwarded
Icmp:
  875519 ICMP messages received
    destination unreachable: 901671
    echo request: 8
    echo replies: 16253
IcmpMsg:
    InType0: 83
IpExt:
  InMcastPkts: 117

 اگر به دنبال اطلاعات و گزینه های بیشتر در مورد دستور netstat هستید ، به اسناد دستی netstat مراجعه کنید یا برای اطلاع از تمام اطلاعات ، از دستور man netstat استفاده کنید. اگر چیزی را در لیست از دست ندادیم ، لطفاً با استفاده از بخش نظرات در زیر با ما تماس بگیرید بنابراین ، ما می توانیم بر اساس نظرات شما به روزرسانی این لیست ادامه دهیم.

 

 

از این پست لذت بردید؟ با پیوستن به خبرنامه ما مطلع شوید!

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد شوید.

درباره نویسنده